Akár minden doboz nyerő doboz!

A Játék időtartama: 2014. június 13. - 2014. július 31.

A nyereményjáték lezárult.


HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

1. A játék szervezője:

A Returpack Kft. (székhely: 6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.), a továbbiakban: Szervező, „Akár minden doboz nyerő doboz!” elnevezéssel nyereményjátékot szervez a magyarországi Auchan áruházakban található Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták használói számára, a továbbiakban „Játék”.

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, természetes személy jogosult részt venni, a továbbiakban: „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játékban résztvevő áruházak, valamint a Lebonyolító alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2014. 06. 13. 0 órától 2014. 07. 31. 24 óráig tart.

A vásárlás(ok)nak, a regisztrálás(ok)nak és a feltöltéseknek is ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük).

4. A Játékban résztvevő üzletek:

A Játékban valamennyi magyarországi Auchan áruházban kiadott olyan nyugta vesz részt, amelyen a szintén a magyarországi Auchan áruházakban elhelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automatában kapott környezetvédelmi betétdíj bón beszámítása szerepel.

A Returpack automatából kapott környezetvédelmi betétdíj bón amennyiben egy Auchan áruházban történő vásárláskor beszámításra kerül, az az Auchan nyugtán Alu Bón elnevezéssel szerepel, a továbbiakban mindkettő „Alu Bón”.

5. A Játékban való részvétel menete:

Azon Játékos, aki:

 • legalább két db üres aludobozt vált vissza a magyarországi Auchan áruházakban található Returpack alumínium visszaváltó automaták egyikében, és a Játék időtartama alatt:
 • egy magyarországi Auchan áruházban történő vásárlását követően a pénztárnál az automata által kapott Alu Bón(oka)t beváltja
 • majd a visszavalthato.hu weboldalon személyes adataival regisztrál, válaszol a feltett kérdésre
 • és érvényesen feltölti az Alu Bón(ok) beváltását igazoló blokk(ok) adatait

a továbbiakban együttesen „Pályázat”, sorsoláson vesz részt.

A regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám. Minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap a regisztrációjáról, amit vissza kell igazolnia az érvényes regisztráláshoz.

Az adott Auchan blokkról az alábbi adatok beküldése szükséges:

 • a vásárlást igazoló blokk alján található (9 karakterű) AP kód
 • a blokkon található vásárlás időpontja,
 • valamint szintén a blokkon található beszámított Alu Bón érték(ek). (Abban az esetben amennyiben egy Auchan vásárlás alkalmával egy blokkon több Alu Bón is beváltásra kerül, úgy a Pályázat elküldésekor a blokkon szereplő megfelelő Alu Bón értékeket egy összegben kell beírni).

A Pályázat beküldéséről szintén e-mailes válaszüzenetet kap a Játékos.

Az Alu Bón beváltását igazoló Auchan blokk megőrzése 2014. augusztus végéig szükséges, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének a feltétele a nyertes blokk bemutatása.

Minél több Alu Bón beváltást és ennek megfelelő számú érvényes Pályázat beküldést hajt végre egy Játékos, annál nagyobb nyerési eséllyel vehet részt a sorsoláson. Viszont egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet.

Egy az Alu Bón(ok) beváltását igazoló Auchan blokk adataival csak egy Pályázat küldhető be.

A Játékban a számlával történő vásárlásokkal nem lehet részt venni.

Egy Alu Bónon szereplő legkisebb összeg 5 Ft, ami 2 vagy 3 db alumínium italdoboz visszaváltásáért jár. Így az Auchan blokkon szereplő legkisebb Alu Bón összeg is 5 Ft.

Amennyiben egy Játékos a visszaváltható minimális 5 Ft-os Alu Bón érték többszörösét számítja be egy adott Auchan blokkon, úgy az adott blokk adatait tartalmazó Pályázat annyiszoros nyerési eséllyel vesz részt a sorsoláson.

Azaz ha egy Pályázatban összesen 65 Ft értéket jelöl meg egy Játékos, úgy a sorsolás előtt az adott Pályázat a sorsolási adatbázisban 13-szor fog szerepelni, azaz a sorsoláson 13-szoros nyerési eséllyel vesz részt. Amennyiben kisorsolásra kerül az adott blokk, akkor a beküldő abban az esetben válik nyertessé, ha a beküldött blokkon valóban összesen (minimum) 65 Ft-os Alu Bón tétel szerepel, ha ennél kisebb, akkor tartalék nyertes lép a helyébe.

A Szervező a blokkal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az alábbiak szerint korlátozza a feltölthető érvényes Pályázatok mennyiségét:

 • napi feltöltési limit: maximum 5 db
 • heti feltöltési limit: maximum 15 db
 • egy adott vásárlási dátumra vonatkozólag két érvényes blokkal regisztrálhat a Játékos.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás regisztrálásokat, Pályázatokat küldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

6. Sorsolás

A sorsolásra 2014.08.06-án 15 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts utca 5-7 felől), közjegyző előtt, gépi sorsolásos módszerrel, nyilvánosan kerül sor.

7. Nyeremények, tartaléknyertesek

 • 1 db Angell 389 elektromos robogó, 15Ah-s Lítium akkumulátorral
 • 1 db 40” Full HD 3D LED Samsung UE40E televízió
 • 3 db Sprint-Cougar típusú Mountain Bike
 • 5 db Vango Alpha 250 típusú Túrasátor
 • 5 db Ontario faszenes Grillsütő
 • 50 db Spokey típusú Focilabda

A fenti nyerteseken kívül a nyeremények sorrendjében 3, 3, 5, 8, 8 illetve 30 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

8. Nyeremények átadása ill. átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes játékosokat. A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló blokk teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét az első értesítést követő 8 napon belül igazolnia kell postán vagy e-mailben! Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). E-mail cím: . A nyertes nevét és postázási címét a blokk másolat beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a minimum kétszeri e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 8 napon belül válasz nem érkezik, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon. Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy kettő alkalommal telefonon (hétköznap 8-17 óra között) is megkísérli elérni a nyertes Játékost.

A nyeremény átadás részleteit a Szervező egyezteti a nyertes játékosokkal.

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem tudja a nyertes blokkot beküldeni, vagy nem a Pályázatban megadott alubón értéket igazolja, stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az első értesítést követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek illetve a nyeremények elszállításának költsége a nyertest terhelik.

10. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék oldalán: visszavalthato.hu weboldalon.

A Játékról információk találhatóak az Auchan újsághirdetéseiben, a web és FB oldalán, az Returpack automatáknál és az Auchan vevőszolgálaton elhelyezett reklámanyagokban, valamint a Returpack automaták által kiadott Alu Bónokon.

11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (név, e-mail cím, telefonszám, blokkadatok) valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, vagyis a regisztrálással adja meg,
 2. adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft végzi,
 3. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára,
 4. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra,
 5. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Játék weboldalán.
 6. nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során.

Azon Játékosok, akik a regisztráció során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy:

 1. a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve reklámlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a Returpack Kft (6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek.

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója az A4C Marketing Kft.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a e-mail címen.

A szervező garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

12. Egyebek:

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és blokkok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

A Returpack aludoboz visszaváltó automatái maximum 125 Ft értéket tudnak egy Alu Bónon feltüntetni.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy másik nyereményjátékot is meghirdet a Pályázatot beküldő Játékosok körében. Amennyiben hiánytalanul kitöltik a 11 db kérdésből álló kérdőívet úgy a válaszolók között egy db Samsung 32”-os LED televízió kerül kisorsolásra. Egy Játékos a beküldött Pályázatok számától függetlenül egyszeres nyerési eséllyel vesz részt ezen televízió nyeremény sorsolásán.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a visszavalthato.hu weboldalon értesülhetnek.

Szervező